รายวิชาทั้งหมด 
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น1 รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น2 รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายพาณิชย์ รอบบ่ายภาค2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ช.3 รอบบ่าย2/59รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน