รายวิชาทั้งหมด 
หลักการตลาด ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฎหมายธุรกิจ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนเชิงวิชาชีพ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักเศรษฐศาสตร์ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการจัดการ ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการขาย ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ ปวส. ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ส.2 ภาค2/60รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน