รายวิชาทั้งหมด 
เพศวิถีศึกษา ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนในงานอาชีพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กฏหมายพาณิชย์ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น1 ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น2 ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเป็นผู้ประกอบการ ปวช ภาค1/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน