ประเภทย่อย
ปวช.ไทยบริหารฯภาค2/61
ปวส.ไทยบริหารฯภาค2/61