ประเภทย่อย
ปวช.ทักษิณาฯภาค2/61
ปวส.ทักษิณาฯภาค2/61